Speaker lineup

  • Wang, Xu, Aritst
  • Wei Erqiang & Yang, Mo
  • Cao, Yuxi